Keinutuoliin vai Slushiin? - Stereotypiat ja rakenteet yli 55-vuotiaiden naisten yrittäjyyden esteenä

08.04.2022

Yrittäjyys voi tarjota keinon pysyä halutessaan työelämässä eläkeiän jälkeenkin sekä hankkia tarvittaessa lisätuloja. Yrittäjyys voi täyttää kuitenkin muitakin tarpeita, kuten lisätä sosiaalista kanssakäymistä, tarpeellisuuden tunnetta ja yksilön hyvinvointia. Yrittäjyys ja aktiivinen ikääntyminen vähentävät myös ikään liittyvää syrjintää ja epätasa-arvoa.
Kuitenkin yli 55-vuotiaiden yritysten perustamisessa sukupuolien väliset erot ovat merkittäviä. Miksi yli 55-vuotiaat miehet lähtevät todennäköisemmin yrittäjiksi kuin naiset?

EntreFox-hankkeen alussa kolmisen vuotta sitten törmäsimme ongelmaan; verkkosivuille ja muuhun hankkeen materiaaliin ei löytynyt sopivaa kuvamateriaalia. Kuvapalveluista löytyneet kuvat yrittäjiin ja yrittäjyyteen liittyvillä hauilla palauttivat kuvia kolmekymppisistä tai jopa sitä nuoremmista ihmisistä. Hauilla ”+55-vuotias” taas kuviin ilmestyivät harmaat hiukset ja keinutuolit.

Yli 55-vuotiaat naiset perustavat yrityksiä puolet harvemmin kuin saman ikäiset miehet

Itsensä työllistämisen suosio kasvaa iän myötä, ja esimerkiksi 55–64-vuotiaista EU-jäsenmaiden kansalaisista 17,7 % ja 65–74 vuotiaista jopa 41,3 % työelämässä olevista on itsensä työllistäjiä. Tässä on kuitenkin huomattavissa selkeä ero sukupuolten välillä; itsensä työllistäviä naisia on näissä ikäryhmissä puolet vähemmän kuin miehiä.

Syitä naisten vähäisempään haluun perustaa yritys yli 55-vuotiaana on monia. Naisten aloittamat yritykset yleensäkin ovat useimmiten palvelusektorilla, vähittäiskaupassa, matkailualalla, terveydenhuollossa tai koulutuksessa. Miesyrittäjiin verrattaessa naisten yritykset ovat usein pienempiä, niillä on heikompi taloudellinen menestys ja vähemmän kasvua. Nämä tekijät vaikuttavat esimerkiksi rahoituksen saatavuuteen.

Naisten nimeämiä syitä ryhtyä yrittäjiksi ovat esimerkiksi joustavat työskentelyajat, työn itsenäisyys ja parempi työn ja vapaa-ajan tasapaino. Tämä on kytköksissä naisten hoivavelvollisuuksiin. Nuorempana ne liittyvät lapsiin ja vanhempana omiin vanhempiin tai puolisoon.

Ratkaisuiksi muutoksia rakenteisiin ja asenteisiin

Yli 55-vuotiaiden naisten polkua yrittäjäksi voi tukea kannustamalla heitä hyödyntämään  jo olemassa olevia yrittäjien tukimuotoja ja varmistamalla, että nämä tarjotut palvelut ovat mahdollisimman ikä- ja sukupuolineutraaleja. Keinoja yrittäjyyttä harkitsevien tukemiseen ovat esimerkiksi:

  • Yrittäjien osaamisen lisääminen
  • Rahoituksen saatavuuden parantaminen
  • Yrittäjien tukipalvelut
  • Kasvuyrittäjyyden tukeminen

On myös tärkeää pyrkiä eroon tiukkaan juurtuneista stereotypioista esimerkiksi yrityspalveluiden ja -koulutusten kuvamateriaaleissa. Sen lisäksi, että tuetaan naisia yrittäjiksi naisvaltaisilla aloilla, on tärkeää tukea naisten pääsyä perinteisesti miesvaltaisille aloille. Itsetuntoon ja omakuvaan liittyvät ennakko-odotukset voivat myös olla yrittäjyyden esteenä.
Jos julkinen kuva yrittäjästä ei vastaa omaa käsitystä itsestä, voivat yrittäjyyshaaveet jäädä siihen.

Tämän kirjoituksen innoittajana ja lähteenä on toiminut BSLF for sustainable working life -hankkeessa julkaistu policy brief (2022). EntreFox on hankkeessa mukana.

Senior female entrepreneurship: policy responses called for to support older female entrepreneurs in the Baltic Sea Region – CBSS

 

Käykää tutustumassa!

 

Reetta Raitoharju

Katja Heikkinen