Itsensä toteuttaminen ja työn merkitys

30.10.2020

Itsensä toteuttaminen on itselleen tärkeiksi kokemien asioiden tekemistä. Ne saavat kokemaan täyttymystä, iloa ja innostusta. Itsensä toteuttamisen on tiivis osana merkityksellistä (työ)elämää. Lisäksi itsensä toteuttaminen on yksi mahdollinen vetovoimatekijä yrittäjäksi ryhtymisen taustalla. Me olemme työssämme kuluneen vuoden aikana tarkastelleet sitä, miten Entrefox – 55 + Entrepreneurship and Working Life -hankkeeseen osallistuneet itsensätyöllistäjät ja mikroyrittäjät toimivat, jotta työn merkityksellisyyden kokemus säilyy arjessa.

Olemme järjestäneet valmennus- ja vertaisryhmiä Uudellamaalla yli 55-vuotiaille yrittäjille. Kohtaamamme yrittäjät kertoivat itsensä toteuttamisesta työssä ainakin kolmesta näkökulmasta.

Ensiksikin yrittäjät kykenivät luottamaan itseensä ja kunnioittamaan itsetuntemustaan arkisissa valinnoissa. Itseluottamuksen taustalla oli vankka omien vahvuuksien ja heikkouksien tunteminen ja hyväksyminen, mihin elämänkokemus antoi eväitä. Esimerkkeinä yrittäjät mainitsivat muun muassa kyvyn arvioida omia ideoita ja luottamuksen siihen, että pystyy jalostamaan niistä liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi omien rajojen ja mielenkiinnon kohteiden tunnistaminen ohjasi yrittäjiä työn kokonaisuuden rakentamisessa.

Toisena näkökulmana itsensä toteuttamiseen yrittäjät kertoivat, miten pääsivät käyttämään taitojaan ja kykyjään työssään. Heille oli tässä yhteydessä tärkeää nimenomaan ammattitaitoon liittyvä osaaminen. Esimerkiksi palvelutyötä tekevä yrittäjä vertasi itseään hymyillen oopperalaulajaan, kun hän kuvasi työtään asiakkaiden parissa – hänellä oli samanlainen palo tehdä omaa työtään kuin hän ajatteli esiintyvillä taiteilijoilla olevan. Niin kutsuttu yrittäjyysosaaminen, joka liittyy esimerkiksi talouteen, myyntiin tai markkinointiin, ei riittänyt työn merkityksellisyyttä ylläpitäväksi tekijäksi.

Kolmanneksi, ammattiosaamisen jatkuva syventäminen tai laajentaminen oli yrittäjille keino toteuttaa itseään. Esimerkiksi terapeutti opetteli toisiaan tukevia hoitomenetelmiä ja liikunta-alan yrittäjä opiskeli mindfulness-taitoja.

Itsensä toteuttamisen keskeisyys työelämässä liittyy myös työelämän yksilöllistymiseen tai henkilökohtaistumiseen. Työelämän henkilökohtaistumisella tarkoitetaan luokka- ja ammatti-identiteettien heikentymistä ja niitä korvaavaa henkilökohtaista identiteetin rakennusta suhteessa työhön. Sen sijaan, että ihminen samastuisi vaikka joukkoon liikunta-alan yrittäjiä tai ammattikirjoittajia, suhde työhön riippuu henkilökohtaisista ominaisuuksista tai saavutuksista. Sosiaalisista tukiverkostoista ja samankaltaisuuden kokemuksista irrallaan oleva identiteetti on kuitenkin riski sille, että jaksamisen rajat tulevat vastaan.

Lisäksi on mainittava, että itsensä toteuttaminen ei suinkaan ole koko totuus merkityksellisestä työstä. Aikaisemmassa kirjoituksessa nostimmekin esiin yhteisöllisen ulottuvuuden – toisten auttamisen – yrittäjien kokemana työn merkityksen ylläpitämisen ja lisäämisen keinona.

 

Sara Lindström & Heli Ansio