Ikä ja kokemus yrittäjyyden resursseina

24.08.2020

Yrittäjyys ja yrittäjäksi lähteminen yhdistetään julkisessa keskustelussa usein nuoreen ikään. Erityisesti start-up maailman kasvot uhkuvat nuorta energiaa, mikä saattaa saada monet työelämän konkarit epäilemään omia mahdollisuuksiaan kokeilla siipiään yrittäjyyden kentällä. Yrittäjyyden todellisuus on kuitenkin monella tapaa toinen. Esimeriksi Yhdysvaltojen 1000 nopeimmin kasvavan yrityksen keskimääräinen perustajaikä oli vuonna 2018 45 vuotta. Suomessa suurin osa yrittäjistä on yli 45-vuotiaita.

EntreFox-projektissa pyrimme aktiivisesti kyseenalaistamaan yleisiä käsityksiä yrittäjyydestä ja yritysmaailmasta sekä korostamaan positiivisia tekijöitä, joita esimerkiksi ikä ja kokemukset tuovat tullessaan. Entrefox –projektin tiimoilta järjestetyt työpajat 55-vuotta täyttäneille yrittäjille ja itsenäisille ammatinharjoittajille ovat osoittaneet, että ikä vaikuttaa yrittäjyyteen usein myönteisesti. Tämä ei sinänsä yllätä, sillä pitkä työkokemus tuo mukanaan erilaisia verkostoja sekä kerryttää hiljaista tietoa omalta erityisalalta. Myös Northwesternin yliopistossa, USA:n Illinoisissa vuonna 2019 tehdyn tutkimuksen mukaan ikä vaikuttaisi kaiken kaikkiaan kattavimmin ennustavan yksilön menetystä yrittäjänä.

Vaikka työelämässä kokenut olisi yrittäjänä noviisi, on hänelle ehtinyt kertyä työuran aikana erilaisia, itsensä ja muiden johtamiseen kannalta olennaisia yrittäjyystaitoja. Työpajoissa tekemiemme havaintojen pohjalta ikä tuo myös parempaa itsetuntemusta sekä kehittää kykyä ymmärtää minkälaisia asioista työelämässä ja henkilökohtaisessa elämässä on hyvä asettaa etusijalle. Kokemuksen tuomista voimavaroista huolimatta näyttäisi kuitenkin sitä, että monet yli 55-vuotiaat yrittäjät ja itsensä työllistävät tarvitsevat enemmän tukea esimerkiksi itseluottamukseen ja verkkomarkkinoinnin taitoihin.

Luovuus ja kyky innovoida ovat yrittäjyyden kannalta olennaisia taitoja, ja nämä ominaisuudet liitetään usein nuoriin yrittäjiin. Innovatiivisuutta ja ikää koskevat oletukset eivät kuitenkaan aina vastaa todellisuutta. Esimerkiksi Pennsylvanian osavaltion yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan vanhemmat aikuiset ovat monella tapaa ketterämpiä tuottamaan luovia konsepteja sekä kehittämään ideoista innovatiivisia, käytännöllisiä sovelluksia. Samalla tutkimuksessa korostetaan, että vanhemmat henkilöt ovat myös taipuvaisempia soveltamaan luovaa ajattelua organisaation sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä ja he tukevat muita useammin kuin nuoremmat kollegansa.

Ikä toimii myös resurssina aloittavalle yrittäjälle myös siinä mielessä, että pitkäaikaisella työntekijällä on uran aikana kertynyt merkittäviä verkostoja ja asiakassuhteita, joita voidaan hyödyntää yrittäjyydessä. 55-vuotiaiden tai sitä vanhempien henkilöiden elämäntilanne voi myös mahdollistaa monenlaisen joustavuuden, kun niin sanotuista ruuhkavuosista on selvitty.

Tulevaisuutta ajatellen olisi tärkeää, että yrittäjyyttä ei ymmärrettäisi pelkästään nuoren ikäpolven vaihtoehtona palkkatyölle. Tutkimuksiin ja tilastoihin perustuen yrittäjyys voi toimia parhaiten niille, joille on työuran puitteissa kehittynyt yrittäjyyden kannalta olennaisia itsereflektio- sekä johtamistaitoja. Näin ollen, yrittäjyys voi tarjota pidempään työelämässä olleelle kaivattua vapautta sekä joustavuutta henkilökohtaisen elämän ja työn yhteensovittamisessa. Koronavirusepidemia on tuonut talouteen epävarmuutta, jonka seurauksena oman asiantuntijuuden ja työpanoksen myyminen useille organisaatioille voi olla jopa turvallisempi vaihtoehto kuin yhden työnantajan palveluksessa pysyttely.

 

Saara Vainio & Tytti Steel

Helsingin yliopisto

 

Muutamia lähteitä

Azoulay, P., Jones, B. F., Kim, D., & Javier, M., (2019). Age and High-Growth Entrepreneurship. American Economic Review: Insights, vol 2(1), pages 65-82

Wang, X., Knearem, T., & Carroll, J. M. (2019). Never Stop Creating: A Preliminary Inquiry in Older Adults’ Everyday Innovations. In Proceedings of the 13th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (PervasiveHealth’19). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 111–118. DOI:https://doi.org/10.1145/3329189.3329192