Ikä ei lannista asiantuntijaa, ja ikäjohtaminen auttaa jaksamaan pidempään

06.05.2021

Ikäjohtaminen osana strategiaa auttaa parantamaan tuottavuutta ja työhyvinvointia sekä lisäämään hiljaisen tiedon siirtymistä. Työkaarimalli ja ikäjohtaminen ovat tapoja huomioida ikääntyvien työntekijöiden tarpeet ja mahdollistaa myöhempi eläköityminen.

 

Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin opinnäytetyönä toteutetussa kehittämisprojektissa Ikäjohtamisella asiantuntijuutta selvitettiin teemahaastatteluin suunnittelu- ja konsultointiyritys Elomaticin työhyvinvoinnin tilaa sekä ikäjohtamisen mahdollisuuksia ja haasteita. Haastattelujen pohjalta luotiin työkaarimalli ikäjohtamisen apuvälineeksi. Mallissa korostettiin työntekijän omien voimavarojen merkitystä osana työkyvyn ylläpitämistä.

Iäkäs työntekijä on arvokas huippuosaaja

Asiantuntijatyössä tärkeimpänä työnvälineenä on aivot. Ajattelutyö, erilaiset projektit ja muuttuvat tehtävät tarjoavat haastavan työn eri-ikäisille työntekijöille. Kehittämisprojektissa tehtyjen haastattelujen perusteella tasa-arvoinen kohtelu nähtiin tärkeämpänä kuin iän huomioiminen. Aktiivinen koulutusten tarjoaminen ikään katsomatta, yhdenvertaiset mahdollisuudet erilaisiin projektitehtäviin ja työntekijän osaamisen arvostaminen edesauttoivat ikääntyvien työntekijöiden työhyvinvointia ja työurien pidentämistä. Joustavat tuntisopimukset eläkeläisten kanssa mahdollistivat hiljaisen tiedon ja huippuosaamisen säilymisen organisaatiossa.

Stressi haastaa työhyvinvointia

Asiantuntijatyöhön liittyvät deadlinet, päällekkäiset projektit ja jatkuvasti kehittyvä teknologia lisäävät työperäistä stressiä, minkä koettiin vaikuttavan ikää enemmän ikääntyvien työntekijöiden työhyvinvointiin. Yksilöllä on vastuu omasta hyvinvoinnistaan, jonka ylläpitoa työnantaja voi toimillaan tukea. Henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen kaivattiin haastatteluissa lisää työkaluja. Tähän tarpeeseen vastattiin kehittämisprojektin tuotoksessa korostamalla työntekijän omiin voimavaroihin liittyviä toimintatapoja työkyvyn ylläpitämisessä ja käsittelemällä henkistä hyvinvointia erillisenä fyysisestä hyvinvoinnista.

Työkaarimallista toimintatapoja työntekijöille ja esimiehille

Työkaarimalliin kerättiin ikäjohtamiseen liittyviä toimintatapoja työntekijän voimavaroja, johtamista, työympäristöä ja työyhteisöä koskien kehittämisprojektin haastattelujen pohjalta työntekijälähtöisesti. Tavat vaihtelivat suuremmista organisaation linjauksista pieniin yksilökohtaisiin toimiin. Esimerkiksi mestari-kisälli-mallin käyttöönotto hiljaisen tiedon siirtämisessä tai portaiden käyttö toimistolla hissin sijaan olivat ikäjohtamisen toimintatapoja työkaarimallissa. Mallin haluttiin antavan nopealla silmäyksellä tarvittavan infon niin työntekijälle kuin esimiehellekin.

Työhyvinvointiin monipuolisesti panostavan työantajan toimintatapojen kerääminen yhteen loi mallin, josta löytyy sopivia keinoja kaikille työntekijöille omasta aktiivisuudesta riippuen. Mallin avulla työntekijälle voidaan yhdessä keskustellen kohdentaa ikään sopivat toimintatavat työhyvinvoinnin parantamiseksi ja työkyvyn ylläpitämiseksi ikää kuitenkaan korostamatta.

Työkaarimalli kokoaa yhteen ikäjohtamisen toimintatavat. Kuva: Sini Haavisto

Elomatic on kansainvälinen konsultointi ja suunnitteluyritys. Se tarjoaa erilaisia suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita monella eri teollisuuden alalla. Yritys työllistää Suomessa noin 850 henkilöä ja henkilöstön keski-ikä on 44 vuotta. Elomatic on myös mukana Hyvä, parempi, tuottava! -hankkeessa.

Kirjoittajat: Sini Haavisto, Minna Salakari ja Eeva Pentikäinen

Teksti pohjaa Ikäjohtamisella asiantuntijuutta : työkaarimallin kehittäminen ikäjohtamisen välineeksi Elomaticille -kehittämisprojektiin.

Tämä blogiteksti on julkaistu ensimmäistä kertaa 23.04.2020 Hyvä, parempi, tuottava! -hankkeessa.